Хэлтэс байна туулахыг ялгаа нь — хүмүүсийн хоорондын, улс, улс төрийн нам, шашны болон дотор орон нутгийн иргэд

Авна уу тохиолдолд вэб сайт руу хандах нь шууд дамжуулан дэлхий нийтийн уулзалт

About